Продажба на имот од банката

__Продажба на имот__ од банката

Извештај за недвижнен и движен имот наменет за продажба
со состојба на 30.9.2019 година

ПРОДАЖБА на Индивидуален објект - куќа.
Населба Водно-резиденцијален дел, улица Ганџо Хаџи Панзов бр.36 Скопје, Р Македонија. Имотен лист 1373 и 55856 за КО Центар 2 со дворно место 1357м2 од кои 353м2 земјиште под објект. Вкупна внатрешна површина од 700 м2 и 130м2 помошни објекти.

Куќа

 

Реден број Опис на недвижниот имот Адреса Број на имотниот лист или листот за предбележување Квадратура на недвижниот имот Владение Заложно право или други товари на имотот Носител на правото на сопственост и други стварни права Цена (во илј.денари) Лице за контакт
1 Станбено деловен објект со земјиште  ул. 152 бр.7 Катастарска општина Радишани 100019 куќа 446 м² земјиште 290 м² да не Еуростандард Банка АД Скопје 15.296 илј. ден. Драган Блажевски
2 Станбени објекти - куќа со дворно место  ул. Ганчо Хаџи Панзов бр.36 Катастарска општина Центар 2 1373 и 55856  куќа 516 м² двор 949 м² да не Еуростандард Банка АД Скопје 166.050 илј. ден. Драган Блажевски
3 Земјиште - градежно Место викано Ушите Катастарска општина Кавадарци 5199 6.985 м² да не Еуростандард Банка АД Скопје 14.839 илј. ден. Драган Блажевски
4 Станбени објекти - туристички објект со останатата квадратура Село Јанковец Катастарска општина Јанковец 818 деловен објект 291 м² дворно место 185 м² земјиште под зграда 308 м² да не Еуростандард Банка АД Скопје 5.369 илј. ден. Драган Блажевски
5 Станбени објекти - куќа со дворно место  Козле бр.142 Катастарска општина Карпош 1871 куќа 388 м² дворно место 123 м² земјиште под зграда 114 м² да не Еуростандард Банка АД Скопје 16.348 илј. ден. Драган Блажевски
6 Градежни објекти - хали Индустриска бб Катастарска општина Битола 70341 деловен објект 3.371 м² да не Еуростандард Банка АД Скопје 14.537 илј. ден. Драган Блажевски
7 Градежни објекти - одморалиште - земјиште - дворно место  Место викано Селиште Катастарска општина Претор 368 деловен објект 1.877 м² дворно место 8.125 м² земјиште под зграда 1.141 м² да не Еуростандард Банка АД Скопје 39.978 илј. ден. Драган Блажевски
8 Градежни објекти -деловен простор Индустриска бб Катастарска општина Битола   деловен објект 4.318.76 м² во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје 58.639 илј. ден. Драган Блажевски
9  Станбен објект - стан Градежни објекти -деловен простор  „Никола Русински„ бр.1 КО Карпош   деловен објект 59 м² во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје 11.052 илј.ден Драган Блажевски
10 Градежни објекти -деловен простор ул.„Алексо Демниевски Баума „ бр.63, КО Велес 35591 деловен објект 7.850 м² во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје 15.593 илј.ден Драган Блажевски
11 Станбени објекти - куќа со дворно место  Село Чегране    куќа 325 м² дворно место 417 м² земјиште под зграда 158 м² во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје 5.813 илј.ден Драган Блажевски
12 Станбени објекти - стан ул.„Гоце Делчев „ бр.7, КО Гостивар   стан 82 м² во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје 3.207 илј.ден Драган Блажевски
13 Станбени објекти - куќа со дворно место ул.„Прво Нова Мало „  КО Гостивар   куќа 244 м² дворно место 220.02 м²  земјиште под зграда 167.78 м² во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје 5.817 илј.ден Драган Блажевски
14 Градежни објекти -деловен простор магацин ул.„Климент Охридски „ бр.бб КО Струмица   деловен објект -магацин 327 м² во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје 19.230 илј.ден Драган Блажевски
15 Градежни објекти -склад за нафтени деривати - сервис ул.„Климент Охридски „ бр.бб КО Струмица   Деловен  објект - склад за нафтени деривати 300м2 двор  2740м2 , бензиска помпа 427м2 сервис 107м2 земјиште под зграда 844м2 во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје 82.156 илј.ден Драган Блажевски
16 Градежни објекти -деловни простории ул.„Климент Охридски „ бр.бб КО Струмица   Деловен  објект 878м2 во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје 69.214 илј.ден Драган Блажевски
17 Станбени објекти - куќа со дворно место Село Здуње Гостивар   куќа 416 м² дворно место 246.84 м²  земјиште под зграда 327.08 м² во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје 21.840 илј.ден Драган Блажевски
18 Станбени објекти - куќа со дворно место Гостивар Ул.„Драге Тодороски„   куќа 267м² дворно место 218.51 м² земјиште под зграда 128.99 м² во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје 11.127 илј.ден Драган Блажевски
19 Станбени објекти - станови Ул.,,Иван Козаров,, бр.44 Скопје   Станбен објект станови 4916 m2 во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје 83.511 илј.ден Драган Блажевски
20 Градежни објекти -деловни простории Ул.,,Борче Јованоски,, бр.1 Гостивар   Деловен објект 127 m2 во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје во подготовка Драган Блажевски
21 Градежни објекти -деловни простории Ул.,,Борис Кидриќ,, бр.2 Гостивар   Деловен објект 109 m2 во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје во подготовка Драган Блажевски
22 Земјиште - (нива - ливада) Место викано Чаирлак КО Врапчиште Гостивар   Ниви  1203.29m2, ливада 289.01м2 во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје во подготовка Драган Блажевски
23 Земјиште - (нива ) Место викано Прекаче КО Врапчиште Гостивар   Ниви  6538.57m2 во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје во подготовка Драган Блажевски
24 Земјиште - (нива ) Место викано Горна Умурка и Кртаполица КО Врапчиште Гостивар   Ниви Горна Умурка 8152.83m2 и Кртаполица 3291.59м2 во постапка не Еуростандард Банка АД Скопје во подготовка Драган Блажевски

 

ДВИЖЕН ИМОТ

Реден број Опис на движниот имот Адреса Опфат на движниот имот што се продава Старост Заложно право или други товари на движниот имот Цена Лице за контакт
1 Резервни делови за возила Бул."Aвној" бр.16/3-11 Скопје Како целина 2004 не 486 ilj.den Драган Блажевски
2 Опрема за во хотел - куњски прибор Ул."Индустриска" бб Битола Како целина 1991 не 300 илј.ден Драган Блажевски
3 Резервни делови за возила Бул."Кочо Рацин" бб Скопје Како целина 2002 не 2.844 илј.ден Драган Блажевски
4 Движен имот канцелариски материјали, опрема-машини Село Галате, Врапчиште Како целина Непознато не 3.553 илј.ден Драган Блажевски
5 Транспортни средства - полуприколки Ул."Климент Охридски" бб Струмица Поединечно или како целина 2001-2007 не во подготовка Драган Блажевски

 

За повеќе информации обратете се на следните телефонски броеви:
+389.2.3249.443
+389.2.3249.403