Бришење на валутната клаузула од 01.01.2018

Почитувани клиенти,

Ве известуваме дека од 01.01.2018 година во Договорите за потрошувачки кредити за физички лица се брише валутната клаузула која гласи:

„Корисникот е согласен во случај на промена, односно зголемување на средниот курс на денарот во однос на ЕВРОТО за повеќе од 2% според индикативната курсна листа на НБРМ, Банката/кредитор да изврши зголемување на неотплатениот дел од главнината на кредитот за соодветниот процент над 2%. Во таков случај Банката/кредитор ќе утврди нов износ на месечна обврска.Индексација - Усогласувањето се врши на крајот на годината или во рокот на користење, отплата или доспевање на кредитот.За вака извршеното зголемување (усогласување), Банката/кредитор ќе го задолжи Корисникот во своите книги на датумот на настанување на промената и за истото писмено ќе го извести.„

 

 

Со почит,
ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД СКОПЈЕ